2020 Chess Olympiad Players

2020 Chess Olympiad Players

Open Section:

  • ? — Open
  • ? — Open
  • ? — Champ
  • ? — Champ
  • ? — Champ

Women Section:

  • Sakai, Azumi — Women
  • Hoshino, Karen — Women
  • Hoshino, Meilin — Women
  • ? — Open
  • ? — Open

Abbreviations
Women: Japan Women’s Chess Championship 2019
Open: Japan Open 2019
Champ: Japan Chess Championship 2020